Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đẩy mạnh các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2107

248
Đánh giá bài viết

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Cấp ủy chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm HL&BDNV đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CB, ngày 09/01/2017 của Chi bộ về lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2017 và xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở khẩu hiệu hành động do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Trung tâm HL&BDNV đã đề ra khẩu hiệu thi đua của đơn vị “Giữ vững kỷ cương, giảng viên mẫu mực, học viên tíc cực”. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thông tư số 32/2011/TT-BCA ngày 19/5/2011 của Bộ Công an về chế độ học tập, bồi dưỡng thường xuyên trong CAND; Kế hoạch số 189/KH – BCA, ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020” trong lực lượng CAND. Trong đó chủ động, nâng cao công tác tham mưu phục vụ Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an theo chương trình đề ra; tổ chức thực hiện tốt công tác biên soạn tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy, công tác quản lý học viên.

Một lớp huấn luyện nghiệp vụ cho chiến sĩ nghĩa vụ

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07 – CT/TU, ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đề cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện chủ trương, mệnh lệnh của cấp trên và trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là việc chấp hành quy chế, quy trình công tác của CBCS, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: “Đơn vị Quyết thắng” và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; 100% CBCS hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% CBCS đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” và “Lao động tiên tiến”; có 15% CBCS đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, không có CBCS vi phạm các hình thức kỷ luật. Xây dựng Chi bộ đạt Danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra, trong 3 tháng đầu năm 2017, Trung tâm HL&BDNV đã tham mưu mở được 5 lớp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ với 481 học viên, chiến sỹ tham gia học tập huấn luyện, cụ thể: Tiếp tục phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân quản lý chương trình giảng dạy, học tập lớp Đại học Cảnh sát, hệ liên thông vừa làm vừa học, đã tổ chức xét phân loại học viên kỳ 6 (138 đ/c); phối hợp với Học viện Chính trị CAND, tổ chức mở lớp Bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an tỉnh (119 đ/c); mở 2 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an xã công tác trên địa bàn ven biển tỉnh Quảng Bình (170 đ/c), theo Đề án của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về “Đổi mới tổ chức và tăng cường lực lượng cho Công an các đơn vị, địa phương ven biển, hải đảo”; tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ trong lực lượng CAND, tỉnh Quảng Bình (54 đ/c).

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng của Công an tỉnh, Trung tâm đã báo cáo xin chủ trương của Lãnh đạo Công an tỉnh và khảo sát nhu cầu, liên kết với Trường Đại Học Vinh hoàn thành mở lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B1 nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ (Theo Thông tư số 18/2016/TT-BCA ngày 01/6/2016 của Bộ Công an, quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND).

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, chiến sỹ. Cấp ủy chi bộ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội Nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng khóa XII đến đảng viên và tổ chức cho 100% đảng viên chi bộ viết bài thu hoạch về kết quả học tập nghị quyết. Triển khai xây dựng kế hoạch của chi bộ, tổ chức cho đảng viên, CBCS đơn vị cam kết nội dung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng kế hoạch năm 2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tổ chức lễ phát động và đại diện các đội công tác đã ký nội dung thực hiện, sau lễ ký kết, 100 % CBCS đơn vị đăng ký nội dung, cam kết thực hiện.

Với khí thế thi đua sôi nổi, Cấp ủy, Ban Giám đốc, CBCS Trung tâm HL&BDNV đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2017.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn      

Đội trưởng, Trung tâm HL&BDNV