Công an huyện Quảng Trạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

59
Đánh giá bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thể CBCS Công an huyện Quảng Trạch đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác Công an, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật.

Công an huyện Quảng Trạch đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ IX và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ. Gắn cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” với thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nội quy, quy định liên quan đến đạo đức công vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một trong những việc làm quan trọng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, vì vậy Công an huyện Quảng Trạch luôn chú trọng đẩy mạnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới. Ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề 2016 trên truyền hình Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch đã phát động cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ học tập, tìm hiểu các tư liệu, tài liệu các bài viết được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Đặc biệt, đầu năm 2018 Công an huyện Quảng Trạch đã quán triệt học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để CBCS Công an huyện có dịp soi xét, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công an huyện Quảng Trạch đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, khuyến khích cán bộ đảng viên trong đảng bộ tham gia viết bài về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên trong Công an huyện. Từ đó Đoàn cơ sở Công an huyện đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Tham gia hiến máu tình nguyện nhân đạo 02 đợt trong năm 2017 với 51 lượt đoàn viên tham gia. Đã tổ chức chương trình từ thiện “Hành động vì trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Tổ chức 02 đợt quyên góp, trao 130 suất quà cho trẻ em tại Trung tâm khuyết tật xã Quảng Xuân và 130 suất quà cho trẻ em khuyết tật Tu viện Mến Thánh giá Hướng Phương, Quảng Phương. Phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau các trận lụt bão, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo được niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an…

Đ/c Đậu Minh Ngọc-Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Đảng bộ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy các đồng chí đảng viên, cán bộ chiến sỹ Công an huyện luôn giữ vững lý tưởng cách mạng; đặt niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuân thủ tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; có tinh thần trách nhiệm, có ý thức hết lòng vì nước, vì dân, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình thẳng thắn, thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh đúng mức; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Nói và viết đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm, chịu khó học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác; chấp hành sự phân công của tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

Điểm nhấn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua là Công an huyện Quảng Trạch đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hậu quả của sự cố môi trường biển miền Trung. Có những thời điểm CBCS trực liên tục cả tháng không có ngày nghỉ, ngày lễ. Lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã chia ra nhiều tổ để tuyên truyền, vận động ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, Công an huyện Quảng Trạch đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy-BCH Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, UBND các xã trên địa bàn huyện trong việc giám sát, đóng góp ý kiến về thực hiện cuộc vận động đối với toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ. Tổ chức cho CBCS trong đơn vị, cho đoàn viên, thanh niên, lực lượng Công an các xã ký cam kết thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 18/18 xã trên địa bàn huyện với nội dung chủ yếu tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác cải cách hành chính; hiệu quả hoạt động của các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở; góp ý về văn hóa ứng xử, lễ tiết tác phong; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó tạo được mối quan hệ gắn bó với nhân dân, được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua diễn đàn, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của lực lượng Công an huyện, công an xã; nhiều vụ việc tồn đọng được giải quyết, thắc mắc của nhân dân được giải đáp; nhiều vụ phạm pháp được tố giác đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên 2 năm 2016, 2017 Công an huyện Quảng Trạch luôn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đảng bộ Công an huyện Quảng Trạch được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trung tá, Ths Trương Việt Quảng      

Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch