ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÁC DỰ ÁN LUẬT DO BỘ CÔNG AN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

345

Thực hiện kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 05 dự án luật trình Quốc hội khóa XV. Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân toàn tỉnh, góp phần hoàn thiện các dự án Luật.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình đăng tải toàn bộ Tài liệu tuyên truyền và bản tổng hợp các câu hỏi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trả lời các nội dung liên quan đến về 05 dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Căn cước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân toàn tỉnh tiếp cận, tìm hiểu, góp ý hoàn thiện các dự án Luật.  

  1. Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (1. Tờ trình2. Dự án Luật).
  2. Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (1. Tờ trình2. Dự án Luật).
  3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018 (1. Tờ trình2. Dự án Luật).
  4. Dự án Luật Căn cước (1. Tờ trình, 2. Dự án Luật).
  5. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (1. Tờ trình, 2. Dự án Luật).
  6. Bản tổng hợp các câu hỏi của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trả lời các nội dung liên quan đến các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội trong năm 2023 (Tải về).
  7. Tài liệu tuyên truyền về các dự án Luật (Tải về).

Đội Pháp chế và QLKH