Công an tỉnh Quảng Bình đưa Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn công tác và chiến đấu

74

Ngay sau khi có kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị. Với mục đích đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc hàng ngày của mỗi CBCS, đơn vị, địa phương bằng sự chuyển biến cụ thể, rõ ràng thông qua những hành động, lời nói và việc làm thiết thực.

 

 >. Đảng bộ Công an Quảng Bình tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND.

  >. Thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

 >. Nêu gương người đứng đầu trong Đảng.

 

 

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra công tác Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra công tác Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh

 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng CAND, chính vì vậy, từ ngày Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các Đảng bô, Chi bộ trong Công an Quảng Bình đã tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sát đúng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đến thời điểm này, hầu hết, các Đảng bộ, Chi bộ trong Công an Quảng Bình đã tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị; học tập chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, đạt kết quả tốt. Với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”,  sau đợt học tập, quán triệt, Cấp ủy, Chỉ huy các cấp đã nêu gương trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng thời phát động và tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu qủa công việc. Hàng tuần, hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, thường xuyên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thấm nhuần sâu sắc và nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 để qua thực tiễn công tác từng đồng chí tự nhìn nhận lại bản thân mình, phấn đấu làm tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đảng viên, CBCS Công an.

 

Chi bộ phòng Hồ sơ học tập chuyên đề Chỉ thị 05 qua sóng Đài PTTH Quảng Bình.
Chi bộ phòng Hồ sơ học tập chuyên đề Chỉ thị 05 qua sóng Đài PTTH Quảng Bình.

 

Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định và chế độ công tác, đảm bảo phù hợp, chặt chẽ và hiệu quả. Trong đó, chú trọng đến việc triển khai các nội dung nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phù hợp với đặc điểm ở từng đơn vị công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú. Nhiều Đảng bộ, Chi bộ đề ra những nội dung có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05.  Nổi bật là phòng Cảnh sát giao thông thực hiện tốt theo phương châm “Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ”; phòng Kỹ thuật hình sự  “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nói đi đôi với làm”; phòng Công tác Chính trị “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Công an tỉnh, của đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Đi đúng giờ, làm việc hết, tham mưu nhanh, chất lượng tốt”; phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và phòng Quản lý xuất nhập cảnh luôn đổi mới phong cách, tác phong công tác “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, “Nói đi đôi với làm”; nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”, đề cao dân chủ, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.v.v.

 

CBCS Công an Quảng Bình giúp đỡ nhân dân vùng lũ.
CBCS Công an Quảng Bình gắn bó mật thiết với nhân dân

Một nội dung trọng tâm khác được các Đảng bộ, Chi bộ trong Công an Quảng Bình triển khai thực hiện nghiêm túc là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết của Trung ương (khóa XII); kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Đảng, của ngành, để mỗi Đảng viên, CBCS trong Công an Quảng Bình nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó làm phương châm, hành động, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”; “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Chính trị tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX.

 

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI

 

Đúc rút những kinh nghiệm đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong Công an Quảng Bình đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát đúng vào thực tiễn chiến đấu và công tác. Đó chính là tiền đề, động lực, là phương châm hành động để mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên lực lượng Công an Quảng Bình có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn cho bản thân nhằm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt sự nghiệp đảm bảo ANQG, TTATXH trong tình hình mới.

 

                                                                               Thanh Hương