Đẩy mạnh thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với các cuộc vận động, phong trào khác trong giáo dục đạo đức cho CBCS Công an Quảng Bình

1350
Đánh giá bài viết

Qua hơn 70 năm học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tổ chức kỷ luật chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tận tụy trong công việc, tích cực, hăng say trong lao động, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học… góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Hội thi “Thanh niên Công an Quảng Bình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, toàn lực lượng Công an Quảng Bình cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,… lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Mỗi đơn vị, CBCS Công an Quảng Bình cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện; thực hiện tốt Quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Quảng Bình, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII; nhân rộng những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong Công an Quảng Bình.

Thời gian tới, để phong trào học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy tiếp tục phát triển đồng thời trở thành một biện pháp hữu hiệu đối với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách đạo đức của người Công an cách mạng trong giáo dục đạo đức cho CBCS Công an Quảng Bình, cần chú ý những vấn đề sau:

1. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; phải hiểu được đây là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, có tác động toàn diện trên tất cả các mặt công tác, học tập, rèn luyện. Do vậy, để phong trào được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phải đặt dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự giúp đỡ của nhân dân.

2. Việc tổ chức học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở Công an các đơn vị, địa phương phải linh hoạt, sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để có mục tiêu, nội dung, chương trình và khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh phô trương hình thức, rập khuôn, máy móc.

3. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là chuẩn mực đạo đức có nội dung rất rộng lớn, ý nghĩa hết sức sâu sắc. Do vậy, để “thấm sâu” vào CBCS Công an Quảng Bình, quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên, liên tục, từ thấp lên cao, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp giữa xây với chống, giữa giáo dục thuyết phục với tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của CBCS trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

4. Để phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy có sức hấp dẫn, lan tỏa trong CBCS phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là gắn với Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong từng thời kỳ, trong đó, cần lựa chọn những nội dung công tác trọng tâm để phát động thành phong trào. Đồng thời phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phong trào luôn có sức sống và được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần thực hiện thành công việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách đạo đức của người Công an cách mạng trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS Công an Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường          

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình