Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017

62
 Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017.
 
Theo đó, với hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo và tại trụ sở, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ được kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Phạm vi áp dụng HTQLCL bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan; việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng…

Kế hoạch cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg thông qua việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan…

Kế hoạch nhằm đảm bảo việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh theo đúng các quy định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

(Quang Binh Portal)