Một số biện pháp đẩy mạnh công tác nắm tình hình; quản lý, giáo dục đối tượng của lực lượng Cảnh sát khu vực trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn Quảng Bình

19570

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nói chung và trong phòng ngừa tội phạm nói riêng, chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng CSKV phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp, cách thức tiến hành.

Thời gian qua, lực lượng CSKV Công an Quảng Bình đã có nhiều cải tiến về phương pháp, cách thức tiến hành, bám sát và thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Công an và Công an tỉnh, nhưng chất lượng hiệu quả một số nhiệm vụ của lực lượng CSKV còn thấp, nhất là trong nắm tình hình, quản lý giáo dục đối tượng và khai thác sử dụng các nội dung của QLHC về ANTT để phòng ngừa tội phạm. Nhiều chỉ tiêu và hiệu quả các biện pháp tiến hành chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một trong các nguyên nhân chủ yếu là do phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSKV chưa phù hợp. Công tác nắm tình hình còn bị động, lúng túng, một số mặt công tác nghiệp vụ chuyên sâu chất lượng chưa cao.

Vì vậy, để khắc phục những vấn đề trên, theo chúng tôi lực lượng CSKV cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp công tác sau:

1. Tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, gắn với việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm. Đây là vấn đề có tính chất quyết định tới chất lượng hiệu quả các biện pháp phòng ngừa của CSKV. Các kế hoạch và biện pháp tiến hành phòng ngừa phải dựa trên cơ sở các thông tin tài liệu về tình hình tội phạm, về nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và các vấn đề khác có liên quan. Nhưng thực tế đây là những vấn đề CSKV trên nhiều địa bàn thực hiện còn yếu, thiếu thông tin tài liệu. Vì vậy, trong thời gian tới CSKV cần đổi mới, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình. Lực lượng CSKV cần chủ động kế hoạch trong điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác định rõ nội dung biện pháp cần tiến hành trong từng thời gian. Phải trên cơ sở kế hoạch, phối hợp các biện pháp khai thác triệt để điều kiện, khả năng sẵn có, các hình thức, biện pháp thu thập thông tin về tội phạm ở cơ sở. Mở rộng các hình thức tạo điều kiện nhân dân, các cá nhân, tổ chức có điều kiện cung cấp thông tin, tài liệu, tố giác tội phạm và hỗ trợ giúp đỡ lực lượng CSKV, các lực lượng khác có liên quan tiến hành phòng ngừa tội phạm.

2. Công an các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá việc tổ chức xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm, các đường dây, số điện thoại nóng đã xây dựng trên địa bàn các phường, thị trấn. Trên cơ sở đó có kế hoạch chỉ đạo Công an các phường, thị trấn và lực lượng CSKV tiến hành xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của các hòm thư tố giác tội phạm ở các cụm dân cư, kết hợp với việc xây dựng các tổ chức lực lượng quần chúng nòng cốt. Lực lượng CSKV cần thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác nắm tình hình theo hướng dẫn và chỉ đạo của Công an cấp trên. Mở rộng việc khai thác, sử dụng các kênh thông tin sẵn có ở địa bàn để nắm tình hình. Quá trình tiến hành cần chủ động và thực hiện đúng các quy định về chế độ thông tin, báo cáo và trao đổi, cung cấp hỗ trợ, phục vụ yêu cầu phòng ngừa tội phạm

3. Đối với công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở được coi là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng của CSKV trong phòng ngừa tội phạm. Qúa trình tiến hành nhiều CSKV nhận thức chưa đúng, chưa quan tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới Công an các phường cần chỉ đạo lực lượng CSKV bám sát và thực hiện theo các kế hoạch và sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an cấp trên về việc quản lý, giáo dục đối tượng, những người phạm tội, vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở. Rà soát nắm tình hình, phân loại đối tượng, lập hồ sơ quản lý đối với từng loại đối tượng để theo dõi, quản lý. Đồng thời, quá trình tiến hành cần khai thác việc thực hiện các nội dung khác của quản lý hành chính về ANTT để thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn góp phần phòng ngừa tội phạm.

4. Bên cạnh đó, trong việc tổ chức thực hiện các nội dung QLHC về TTXH, lực lượng CSKV ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm và chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, cần vận động nhân dân xây dựng và thực hiện các nội quy, quy tắc về phòng ngừa tội phạm phù hợp với từng địa bàn.

Tiếp tục công khai hóa và niêm yết các quy định, trình tự thủ tục pháp luật thực hiện từng nội dung cụ thể để nhân dân nắm và thực hiện, nhất là các quy định về cư trú, kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý phương tiện đặc biệt, tổ chức giữ gìn trật tự công cộng, giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, trực tiếp hoặc phối hợp với các ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm để phòng ngừa tội phạm. Triệt để khai thác kết quả việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn của CSKV nhất là nội dung QLHC về TTXH, công tác tuần tra kiểm soát để thực hiện các nội dung yêu cầu phòng ngừa và cung cấp, hỗ trợ cho các lực lượng nghiệp vụ khác tiến hành phòng ngừa tội phạm.

Thượng tá Hoàng Giang Nam            

Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình