Một số nội dung, biện pháp lực lượng Cảnh sát khu vực cần thường xuyên đổi mới trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn

11625
Đánh giá bài viết

Trong điều kiện hiện nay, hoạt động của tội phạm có sự thay đổi, tổ chức chặt chẽ, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, hậu quả tác hại có tính chất nghiêm trọng. Do đó, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, đòi hỏi các lực lượng, chủ thể tiến hành trong đó có lực lượng CSKV phải đổi mới hình thức, biện pháp phòng ngừa. Quá trình phòng ngừa tội phạm, lực lượng CSKV cần chủ động, khai thác, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, các điều kiện, khả năng sẵn có của địa bàn. Vì vậy, quá trình tiến hành, lực lượng CSKV cần quan tâm tới công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Ngoài việc đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền nêu cao khi thế cách mạng, ý thức tự nguyện, tự giác của quần chúng còn phải tạo điều kiện để quần chúng được hưởng quyền lợi, các chính sách ưu đãi cần thiết nhằm động viên khí thế cách mạng của quần chúng trong phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an Quảng Bình tuần tra bằng xe đạp trên đường phố Đồng Hới, Quảng Bình

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Quảng Bình những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và ổn định về ANTT. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, hoạt động của lực lượng CSKV trong vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm vẫn còn những tồn tại, thiếu sót. Nhiều địa bàn vai trò sức mạnh to lớn của quần chúng và các điều kiện khả năng sẵn có của địa bàn chưa được khai thác và phát huy trong phòng ngừa tội phạm. Một bộ phận nhân dân lo ngại, không dám tham gia báo tin tố giác tội phạm và tham gia giúp đỡ các lực lượng, cơ quan chức năng trong phòng ngừa tội phạm. Tin, tài liệu về tình hình tội phạm và phục vụ cho yêu cầu phòng ngừa tội phạm do quần chúng cung cấp số lượng và chất lượng chưa cao. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia phòng ngừa tội phạm, lực lượng CSKV cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác này.

Trong công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, lực lượng CSKV cần tập trung đổi mới toàn diện cả nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành gắn với tình hình, điều kiện ở từng địa bàn. Triệt để khai thác các điều kiện khả năng, sẵn có ở địa bàn về các nguồn lực, điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm dân cư, vai trò sức mạnh của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Tập trung xây dựng, kiện toàn các tổ chức lực lượng quần chúng nòng cốt, những người có uy tín, nhất là Ban bảo vệ dân phố, các tổ chức tự quản. Dựa vào các tổ chức này để tuyên truyền vận động và để xây dựng phong trào toàn dân phòng chống tội phạm. Lồng ghép đưa các nội dung phòng ngừa tội phạm vào các cuộc vận động lớn ở cơ sở nhất là phong trào xây dựng nếp sống mới ở các cụm dân cư và một số phong trào khác. Tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các mô hình, hình thức tự quản trong phòng ngừa tội phạm, tạo các điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia. Đây là vấn đề rất quan trọng, nhiều phường CSKV tiến hành rất có hiệu quả, cần phải được tổng kết, đánh giá và nhân rộng.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng khối đoàn kết bền chặt tại các cụm dân cư. Kết hợp với tuyên truyền để nhân dân nắm vững phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đối với từng địa bàn. Hướng dẫn, bồi dưỡng cho các lực lượng nòng cốt nhất là bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng tự quản về cách nắm tình hình, tham gia phòng chống tội phạm. Thông qua hệ thống truyền thông, tuyên truyền hướng dẫn để xây dựng ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa và huy động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cần phối hợp thực hiện tốt các chính sách có liên quan động viên và thu hút quần chúng tham gia. Thông báo, động viên, khen thưởng kịp thời, đúng lúc nhất là về lợi ích vật chất và tinh thần đối với những quần chúng có thành tích xuất sắc. Thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác vận động toàn dân phòng ngừa tội phạm. Phải lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm với các phong trào khác, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung trong tuyên truyền vận động.

Xây dựng kế hoạch, xác định hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với tính chất, đặc điểm dân cư, điều kiện của địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong phòng ngừa tội phạm; phối hợp với cơ quan thông tin trên địa bàn phổ biến những quy định cần thiết tới các tầng lớp nhân dân. Cần hướng dẫn cán bộ cơ sở ở các khu vực dân cư vận động nhân dân xây dựng các mô hình, hình thức tự quản trong phòng ngừa tội phạm. Thường xuyên hướng dẫn cho nhân dân, các cá nhân, cơ quan, tổ chức các biện pháp cụ thể trong phòng chống phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng nhất là đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong thực hiện tội phạm. Thông qua các hình thức sinh hoạt tổ dân phố, dân phòng, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động phòng chống tội phạm, trên cơ sở đó, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác này.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm, lực lượng CSKV cần phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn. Trong đó cần tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng quy chế phối hợp của lực lượng CSKV với các lực lượng, các ngành trong việc vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm. Phải có sự phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho từng lực lượng, từng cấp, từng ngành trong phối hợp vận động quần chúng. Việc phối hợp vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm phải thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức lực lượng quần chúng nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm. Xây dựng cá nhân, tổ chức quần chúng nòng cốt ở địa bàn cơ sở là một nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đến công tác phòng ngừa tội phạm. Đây là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, vừa là hạt nhân của phong trào vừa là cầu nối giữa Công an với nhân dân, là người đi đầu, trực tiếp tổ chức hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về ANTT. Xây dựng lực lượng này tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ CSKV trong thực hiện các nội dung, yêu cầu về phòng ngừa tội phạm.

Tập trung kiện toàn cơ cấu, củng cố các ban bảo vệ dân phố, dân phòng, tổ tự quản tại những khu vực đông dân, phức tạp về ANTT, tập trung nhiều tội phạm, công tác phòng ngừa tội phạm còn yếu. Lựa chọn, bổ sung những quần chúng nhiệt tình, tích cực, đủ điều kiện khả năng tham gia vào các tổ chức lực lượng nòng cốt. Thanh loại những thành viên yếu kém, không còn uy tín, không phát huy được năng lực.

Lực lượng CSKV cần có kế hoạch cụ thể, đề nghị với chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn các lực lượng ban bảo vệ dân phố, dân phòng, các tổ nhóm tự quản có nhận thức đúng đắn, sâu rộng về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, quy định của các cấp, các ngành có liên quan và nội dung các kế hoạch vận động quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức quần chúng. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở kiến thức nghiệp vụ về công tác bảo vệ ANTT và kinh nghiệm nắm tình hình, các biện pháp giải quyết những vụ việc liên quan đến ANTT, công tác giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những phương thức, thủ đoạn mới mà bọn tội phạm đang sử dụng và cách phát hiện, phòng ngừa. Bên cạnh đó cần tham mưu cho UBND xây dựng củng cố các mô hình tự quản, các hộp thư tố giác tội phạm và có chính sách động viên khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác để khuyến khích họ nhiệt tình hơn nữa với phong trào cũng như kích thích tính tích cực của những người khác. Chú trọng hơn nữa đến việc trang bị phương tiện, điều kiện hỗ trợ cho lực lượng quần chúng, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có điều kiện tham gia tố giác tội phạm được nhanh chóng, kịp thời.

Thượng tá, TS Hoàng Giang Nam      

Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình