Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS Công an tỉnh Quảng Bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

343
Đánh giá bài viết

Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS CAND nói chung, cho CBCS Công an Quảng Bình nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp “trồng người” của Đảng, Nhà nước ta trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn của cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS đòi hỏi có sự tham gia của toàn bộ hệ thống từ Đảng uỷ, Ban Giám đốc đến Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng tham gia thì mới có hiệu quả cao. Vì vậy, đây cũng là một trong những biện pháp cơ bản, cần nhận thức đúng, vận dụng thường xuyên để nâng cao hiệu quả trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS.

Lễ ký kết giao ước thi đua phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016-2018

Các cấp ủy, chỉ huy, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên cần phải nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS. Yêu cầu của việc nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho CBCS đòi hỏi cả một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp. Quá trình ấy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi nơi, mọi lúc; cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Cấp ủy, Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đặt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS là công việc chung của tất cả các đơn vị, đoàn thể trong Công an tỉnh. Trong đó, vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Cấp ủy, Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thể hiện trong việc xây dựng các Nghị quyết, Kế hoạch, đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề về giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên CBCS Công an tỉnh; cần xác định rõ về nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức cho CBCS để quá trình thực hiện được thuận lợi.  

Xác định đội ngũ báo cáo viên, giáo viên kiêm nhiệm của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương là lực lượng trung tâm, quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục đạo đức, nên phải quan tâm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và chăm lo đời sống của báo cáo viên, giáo viên kiêm nhiệm. Báo cáo viên, giáo viên kiêm nhiệm muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, trước hết phải tự mình tu dưỡng rèn luyện cả về chuyên môn lẫn đạo đức tác phong để làm gương cho CBCS noi theo. Như Bác Hồ đã từng dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Ví như bảo học trò phải dậy sớm mà giáo viên thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu…”.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS. Cần phải kiện toàn các tổ chức này như giới thiệu những CBCS có năng lực, có tâm huyết bầu vào Ban chấp hành. Cán bộ Đoàn, Hội phải nâng cao phẩm chất, năng lực hoạt động của mình, phải xây dựng nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo ra được nhiều phong trào cho CBCS đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức giáo dục đối với Đoàn viên, Hội viên trên cơ sở nguyên lý giáo dục khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành. Hình thức giáo dục CBCS cần phù hợp với tâm lý lứa tuổi ưa thích cái mới và sự sáng tạo; đề cao yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của giới trẻ đi đôi với sự định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn của tổ chức, gắn kết giữa việc giáo dục lý tưởng cách mạng với bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng.

Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị là đơn vị chức năng trực tiếp thực hiện công tác tuyên giáo và có ảnh hưởng lớn đến giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS. Vì vậy, Công an tỉnh cần bố trí đủ biên chế theo quy định, nhưng phải đảm bảo là những người có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để truyền đạt, hướng dẫn CBCS Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS.

CBCS là lực lượng đông đảo và có tác dụng mạnh mẽ đến quá trình giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Để huy động được toàn thể CBCS tham gia vào công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần tạo ra dư luận rộng rãi về những hành vi đạo đức tốt đẹp trong CBCS để mọi người noi theo, đồng thời lên án những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức như thiếu trung thực… để mỗi CBCS tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu giáo dục của người chiến sĩ CAND. Thực tiễn giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS đòi hỏi phải chú trọng việc phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức Đảng, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên để có thể lồng ghép các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS có hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường         

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình