TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ CHIẾN SỸ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

4384
Đánh giá bài viết

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân (CAND) là hoạt động nhằm bảo vệ, phát triển, tuyên truyền và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Đây là nhân tố quyết định đảm bảo cho lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nhân dân lao động Việt Nam, luôn có ý chí cách mạng kiên cường, quyết tâm sắt đá, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ thụ lý điều tra các vụ án theo thẩm quyền được quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự và các vụ án khác được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh giao cho. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị là các điều tra viên, cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý điều tra các vụ án, là các chủ thể chính trong hoạt động điều tra. Đây là hoạt động mang tính đặc thù, phức tạp cao, liên quan trực tiếp đến các vấn đề về chính trị, xã hội, đối ngoại, pháp luật, nghiệp vụ, quyền con người, quyền công dân. CBCS trong đơn vị bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn thì cần thiết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đạo đức nghề nghiệp. Nếu thiếu bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp thì CBCS sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị tha hóa và sẽ tự đào thải mình, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành Công an. Như một yêu cầu khách quan, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị phải được đặc biệt coi trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần quyết định đến hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, Cấp ủy, Ban chỉ huy (BCH) phòng ANĐT đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục chính trị tự tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đơn vị, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước,nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Cấp ủy, BCH đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tự tưởng để CBCS dễ dàng nắm bắt, tiếp thu, như: Tổ chức các hoạt động tọa đàm, dâng hương, giao lưu học tập kinh nghiệm với lực lượng ANĐT các tỉnh bạn; tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND, 65 năm ngày truyền thống lực lượng ANĐT; tạo điều kiện cho CBCS tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, trong các năm 2016-2017, 08 đ/c đã tham gia các lớp hoàn thiện kiến thức lý luận chính trị trung cấp. Chú trọng công tác của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, gắn liền công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị, kịp thời khen thưởng, ghi nhận các thành tích, chiến công của cán bộ chiến sỹ. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi trong CBCS; siết chặt trật tự, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, văn hóa ứng xử cho CBCS.

Từ những việc làm đó, CBCS đơn vị luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đủ sức để kháng để chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, từng bước nâng cao được phẩm chất, năng lực công tác, đảm bảo hoàn thành điều tra các vụ án theo quy định của pháp luật, đáp ứng tốt các yêu cầu công tác được giao; rèn luyện tác phong khoa học, khách quan trong công tác điều tra, giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh trước những tác động tiêu cực, miễn nhiễm với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức của CBCS.

 Hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thể hiện rõ trong kết quả các mặt công tác của đơn vị. Trong những năm vừa qua, đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra của phòng ANĐT đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đó là các vụ án phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; các vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, vụ án Nguyễn Văn Am lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cao Thị Thúy Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Với những thành tích nổi bật đó, phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình nhiều năm liền được công nhận là đơn vị Quyết thắng, được tặng Cờ thi đua của Ủy Ban nhân dân tỉnh, Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND. Đơn vị nhiều lần được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh  tặng Giấy khen, Bằng khen; nhiều lượt CBCS được ghi “Sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót: Các hình thức tuyên truyền giáo dục chưa thực sự thu hút, nhiều lúc còn máy móc, rập khuôn; còn có CBCS có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, chưa thực sự tích cực, chủ động để hoàn thiện bản thân về mọi mặt…

Thời gian tới, dự báo hoạt động của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan ANĐT diễn biến ngày một nguy hiểm, phức tạp, đặc biệt là hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị. Trước tình hình đó đòi hỏi cần có những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho CBCS. Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường vai trò của Cấp ủy, BCH đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng đồng thời phải đi đôi với đề cao vai trò nêu gương của Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Việc tăng cường sự chỉ đạo của Cấp ủy, BCH đơn vị quyết định đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo cho công tác được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chiều sâu. Lãnh đạo, chỉ huy phải đi tiên phong, tự giác học trước, làm trước, nói ít, làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai là, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải bám sát và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị, tập trung làm chuyển biến về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu vươn lên của CBCS trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng và của lực lượng CAND. Gắn kết, lồng ghép việc giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng với các phong trào thị đua của Bộ Công an, Công an tỉnh; phải có sự sáng tạo các hình thức tổ chức học tập phong phú, hấp dẫn, thiết thực, lôi cuốn được đông đảo CBCS tự giác tham gia.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của CBCS; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ.

Trung tá, Ths Hoàng Thanh Chung

Phó Trưởng phòng An ninh điều tra