Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

37
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
 
Ảnh minh họa.
Đến nay, hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Cụ thể, 100% đơn vị đã có hệ thống mạng nội bộ (LAN) và được kết nối đường truyền Internet tốc độ cao; 100% sở, ban, ngành, địa phương kết nối đường truyền Internet tốc độ cao; 98% sở, ban, ngành, địa phương kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Cùng với đó, Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh đã được nâng cấp với dung lượng lưu trữ hệ thống lớn; khả năng xử lý sự cố, khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu linh hoạt và cài đặt các phần mềm bảo mật, lọc thư rác, đáp ứng yêu cầu sử dụng ngày càng cao của cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng. Theo kết quả thống kê, tổng số đơn vị được thiết lập hòm thư điện tử là 44 đơn vị; tổng số hộp thư điện tử được tạo trên hệ thống có 3.575 địa chỉ và hiện các cán bộ, công chức được cấp địa chỉ thư điện tử công vụ đã sử dụng hiệu quả để trao đổi văn bản theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã được hoạt động và tích hợp, liên thông 35 trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành đáp ứng được yêu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp; đồng thời cung cấp trên 2.402 dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đầy đủ biểu mẫu cho người dân và doanh nghiệp. Các Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã đăng tải hoạt động của lãnh đạo đơn vị, văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính công.

Mặt khác, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai từ năm 2009 với 35 đơn vị sở, ban, ngành, các đơn vị cấp tỉnh, địa phương, trong đó có 06 đơn vị cài đặt phân tán và 29 đơn vị cài đặt tập trung. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đã đưa phần mềm vào sử dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc quản lý, theo dõi văn bản, từng bước cải cách hành chính, tiết kiệm được chi phí và nâng cao hiệu quả công việc… Đối với hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư, xây dựng đã mang lại những hiệu quả nhất định, đảm bảo phục vụ cuộc họp trực tuyến do Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cũng như cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với huyện, thị xã, thành phố. Về Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và đánh giá kết quả đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 26 cơ quan, đơn vị đã cập nhật hồ sơ cán bộ công chức và 04 cơ quan, đơn vị đã triển khai đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công chức trên phần mềm với số lượng lên đến 2.494 hồ sơ. Hiện có 7/8 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Quảng Trạch) đã được trang cấp hệ thống một cửa điện tử và phát huy được hiệu quả hệ thống phần mềm này…

Với hạ tầng và hệ thống các phần mềm dùng chung đã được đầu tư, xây dựng đồng bộ, tin rằng, thời gian tới, việc ứng dụng CNTT sẽ tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả giảm thiểu giấy tờ trong quá trình trao đổi văn bản giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời tạo thời gian cho tổ chức hội họp và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi…

(Quang Binh Portal)