Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

291

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 689/UBND-KSTT về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương xây dựng mẫu kết quả TTHC bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy định, trong đó bao gồm quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

Mặt khác, các sở, ngành liên quan tập trung rà soát các chức năng, tính năng của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; thực hiện việc quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ thống; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định; đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động tin cậy, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của Hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử…

Đối với các TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trong đó bảm bảo việc đồng thời trả kết quả TTHC bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định; chậm nhất trong thời hạn 01 năm kể từ ngày dịch vụ công trực tuyến được chỉnh sửa, hoàn thiện đưa vào áp dụng, phải hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu giữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và cơ quan liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời về những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình