Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong Công an tỉnh Quảng Bình

170

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác Công an Quảng Bình năm 2018 cũng chỉ rõ việc tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xác định là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an tỉnh xác định hệ thống giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng, kịp thời ngăn chặn và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong cấp uỷ Đảng, đơn vị các cấp, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo…. Cấp ủy đảng các cấp, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị có nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao giấy chứng nhận Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy các cấp được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và cơ cấu theo đúng quy định số 72 – QĐ/TW ngày 24/02/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam; hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thẩm quyền, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, đơn vị được xác định rõ hơn. Đã có nhiều đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, ban hành nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đổi mới nội dung, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, trong đơn vị được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị được phát huy. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã có sự chuyển biến rõ nét về tính tiền phong, gương mẫu, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác. Năm 2017, toàn Đảng bộ Công an tỉnh có 27/30 tổ chức cơ sở Đảng và 56 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 791 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 82%.

Có thể khẳng định, việc coi trọng đẩy mạnh công tác xây dựng trong Đảng bộ đã tạo ra những kết quả rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chủ động nắm tình hình, tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên, ổn định tình hình ngay tại cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật có bước đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế, một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế Đảng lãnh đạo mọi mặt công tác Công an, cho nên, trong lãnh đạo, điều hành còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng ở một số chi bộ chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu; công tác chính trị, tư tưởng có nơi, có lúc chưa sắc bén, kịp thời, chưa sát với thực tế; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn chậm, do đó, hạn chế đến việc phòng ngừa, uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án số 363-QĐ/TU ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng Công an nhân dân, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an.

Thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức đảng tương ứng với hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cấp ủy, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, nhất là Bí thư cấp ủy. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy để xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị, nhất là về công tác cán bộ, về trách nhiệm cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp mình ở đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng thực sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an. Tiến hành rà soát, đánh giá việc bố trí, sử dụng cán bộ. Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hóa, thâm nhập nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn lễ tiết, tác phong trong công tác, trong giao tiếp với nhân dân… Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy chế trong công tác cán bộ; coi trọng và tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên Công an thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú; lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với những cán bộ, đảng viên khi có yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm và tham gia cấp ủy Công an các cấp. Tổ chức để quần chúng ở nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tham gia giám sát, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách, tác phong của người Công an cách mạng.

Trung tá, Ths Lê Trung Dũng                           

Phó Trưởng phòng Công tác Đảng & Công tác Quần chúng