Kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an Quảng Bình

1912

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Lãnh đạo Bộ Công xác định là một trong những biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016  của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 và Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-CAT-PX15, ngày 16/01/2017 để tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an Quảng Bình. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn chỉ đạo các sơ, ban, ngành, các đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát lực lượng Công an thực hiện Cuộc vận động trong toàn tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học- thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Công an tỉnh đã tổ chức phát động triển khai phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn lực lượng, từ Công an tỉnh đến các đơn vị Công an cơ sở và từng CBCS. phòng Công tác chính trị, Cơ quan thường trực triển khai Cuộc vận động đã tham mưu giúp Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Cuộc vận động. Công an các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập, phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình hoạt động; báo cáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ở địa phương phối hợp, giúp đỡ và giám sát lực lượng Công an triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng kế và tổ chức lễ phát động và ký cam kết thực hiện trong các cơ sở Hội và cơ sở Đoàn; 100% Ban Công xã đã tổ chức phát động đến toàn lực lượng Công an viên.

Xác định Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vì vậy, Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai, đã ban hành 04 Thông báo, 18 Công văn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Cuộc vận động trong lực lượng Công an chính quy và Công an xã; kiểm tra 12 đơn vị cơ sở, 26 đơn vị còn lại tự kiểm tra. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho CBCS học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động, lồng ghép thực hiện trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; tổ chức cho cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Cuộc vận động này là Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về lực lượng Công an nhân dân. 8/8 Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai diễn đàn ở 159/159 xã, phường, thị trấn, với 22.285 đại biểu tham dự, tham gia 2.250 ý kiến góp ý về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an. Phát phiếu đóng góp ý kiến đến từng thôn, bản, tiểu khu để nhân dân góp ý cho lực lượng Công an, đã thu được 1.048 phiếu với 3.569 nội dung góp ý. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với 41 báo cáo khoa học và 10 ý kiến đóng góp. Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác Công an đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”. Tọa đàm thảo luận về xây dựng phong cách người Trinh sát chống phản động và khủng bố bản lĩnh trong công tác; thảo luận xây dựng tiêu chí bản lĩnh chính trị, bản lĩnh công tác, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử của lực lượng trinh sát ngoại tuyến… Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, nhất là công tác cải cách hành chính, phục vụ quyền lợi chính đáng của nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc và nhân dân là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp để phấn đấu.

Việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực; lồng ghép trong thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Bộ Công an tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCS. Ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, kỷ luật kỷ cương được siết chặt và tăng cường. Các chỉ tiêu cơ bản đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác quản lý hành chính chuyển biến tích cực, phục vụ có hiệu quả phòng ngừa tội phạm, TNGT giảm trên 3 tiêu chí, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Quảng Bình trong các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Nổi bật là: Tham mưu giải quyết dứt điểm, quyết liệt việc người dân tập trung đông người chặn Quốc lộ 1A để gây áp lực đền bù và thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm (Dự án FLC, Nhiệt điện Quảng Trạch I, hoạt động của 02 trạm thu phí BOT trên địa bàn…). Đấu tranh, trấn áp hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng phản động; phá chuyên án, làm tan rã tổ chức và ngăn chặn âm mưu, ý đồ công khai tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; bắt đối tượng Nguyễn Trung Trực về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thành lập tổ tuyên truyền, mở 02 lớp tập huấn, triển khai nhiều chiến dịch truyền thông để tuyên truyền, vạch mặt hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật của số đối tượng phản động và chức sắc cực đoan trong công giáo. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 17 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến làm việc và các sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh.

Liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm ANTT. Trong năm đã tổ chức điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ chung 88,62% (Cao hơn 3,62% so với chỉ tiêu đề ra). Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,45%. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, góp phần kiềm chế TNGT trên cả 03 tiêu chí: Giảm 15 vụ = 5,98%, 03 người chết = 2,75%, 45 người bị thương = 19,07% so với năm 2016).

Công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngày càng được chú trọng; tiếp tục đổi mới quy trình công tác, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp dân nghiêm túc thực hiện tác phong văn minh, lịch sự, tận tình hướng dẫn các thủ tục, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, chính xác, không để tồn đọng, chậm trễ thời gian trả kết quả cho nhân dân. Các phòng tiếp dân đều được bố trí thuận tiện, sạch đẹp, khang trang; niêm yết nội quy, quy trình, thủ tục giải quyết và các lệ phí do Nhà nước quy định. Duy trì các hòm thư góp ý, đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện chế độ tiếp dân theo quy định. Tiếp tục duy trì cơ chế tiếp dân “một cửa” và thời gian tiếp công dân các ngày trong tuần; bố trí làm thêm giờ vào các dịp lễ tết, thứ 7, chủ nhật, những ngày cao điểm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổ chức cấp CCCD lưu động cho các cơ quan, tổ chức và tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Từ kết quả đó, năm 2017 đã có 168 tập thể, 604 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó: 02 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 02 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 167 Bằng khen của BCA, UBND tỉnh; 599 trường hợp được các cấp (Giám đốc CA tỉnh, các Tổng cục thuộc BCA và các ngành…) khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc 2017, Công an tỉnh được Cụm thi đua số 5 – BCA đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 03 đơn vị, Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua cho 05 đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở một số đơn vị, địa phương còn hình thức, nội dung chưa phong phú, sinh động; chưa tổ chức được nhiều các buổi nói chuyện, hội nghị, tập huấn chuyên đề trao đổi về văn hóa ứng xử; công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa nhiều; một số ít cán bộ, chiến sỹ chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung thực hiện Cuộc vận động, chưa phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, còn biểu hiện phấn đấu cầm chừng, chưa thật sự nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, vi phạm điều lệnh CAND, lễ tiết tác phong.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong thời gian tới, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, nắm chắc, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng CBCS. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Cuộc vận động trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày. Tiếp tục tổ chức cho CBCS nghe, đọc tài liệu, các đề cương tuyên truyền, gương người tốt, việc tốt; nhận xét đánh giá, liên hệ kiểm điểm tình hình kết quả thực hiện Cuộc vận động gắn với thưc hiện công tác chuyên môn.

2. Tổ chức trao đổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi kỹ năng giao tiếp ứng xử, thực hiện các tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh trong khi thi hành công vụ, bản lĩnh trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng, phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nhất là đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân.

3. Thực hiện tốt đợt thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ, động viên tinh thần thi đua phấn đấu lập công.

4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phản ánh đậm nét các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập, công tác, chiến đấu, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an nhân dân, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn hóa ứng xử tại cơ quan, phòng làm việc, nơi tiếp công dân; hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Quảng Bình tận tụy, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệnh CAND, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; tư thế lễ tiết tác phong, việc thực hiện Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của CAND. Thực hiện tốt các tiêu chí về “Xây dựng đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”; Quyết định số 3104/QĐ-BCA, ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”, tập trung ở các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và công dân.

Thiếu tá, Ths Nguyễn Thành Tâm   

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị