Nhiệm vụ công tác trọng tâm đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 trên địa bàn Quảng Bình

154
Đánh giá bài viết

Năm 2017, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, cùng với cả nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH ở Quảng Bình trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như an ninh nông thôn, an ninh trong tôn giáo; hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy manh động, táo bạo, tính chất ngày càng nghiêm trọng; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn lực lượng Công an Quảng Bình đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn

Đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 337-CV/TU ngày 09/8/2017 và Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 13/9/2017 chỉ đạo các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 14/4/2017 hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2011 – 2016. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ, an sinh xã hội; xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn biên giới, đồng bào theo các tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, ký cam kết đảm bảo ANTT ở 474 điểm với hơn 55.909 lượt người tham gia, góp phần nâng cao ý thức tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã cung cấp 1.871 nguồn tin cho lực lượng Công an; vận động 5 đối tượng truy nã ra tự thú; vận động thu hồi 11 vũ khí quân dụng, 188 khẩu súng tự chế các loại, 886 viên đạn các loại, 01 băng tiếp đạn, 35 vũ khí thô sơ, 32 bộ kích điện, 601 kg pháo các loại, 176 kg thuốc bom, 30m dây cháy chậm, 39 quả mìn tự chế, 09 kíp nổ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động nhân dân ở những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, tập trung vận động nhân dân ở các xã ven biển, địa bàn vùng giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe và làm theo sự xúi giục, kích động gây rối TTCC của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc xung quanh việc bồi thường thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển và bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các dự án, góp phần ổn định tình hình ANTT, không để phát sinh “điểm nóng”, tụ tập đông người ảnh hưởng ANTT. Tổ chức 839 hội nghị ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng với 119.356 lượt người tham gia. Duy trì củng cố 68 mô hình tự quản về ANTT đang hoạt động ở các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo sơ kết 1 năm xây dựng mô hình “Trường – xã, phường bảo đảm ANTT” và mô hình “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy”. Triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố, thôn, bản an toàn”, tổ chức hội nghị điểm tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch; xây dựng mới 09 mô hình đã và đang hoạt động có hiệu quả, như cac mô hình “Dòng họ mẫu mực, chấp hành tốt pháp luật” của huyện Lệ Thủy; mô hình “3 không” ở xã Mỹ Thủy, “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn ANTT” ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy; mô hình “Bản làng bình yên” ở xã Thanh Hóa, “Thôn 3 an toàn” ở xã Mai Hóa, “Chi đoàn tự quản về ANTT” ở xã Thạch Hóa,  huyện Tuyên Hóa; mô hình “Tổ dân phố, thôn, bản an toàn” ở các huyện, thị xã, thành phố; mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật” ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch; mô hình “Camera giám sát an ninh” ở phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới… Đến nay, toàn tỉnh có 77 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

CBCS Công an Quảng Bình thường xuyên phối hợp với các lực lượng tăng cường nắm tình hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy rừng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Công an – Quân sự – Kiểm Lâm kiểm tra công tác triển khai thực hiện ở các địa phương. Trong năm, ba lực lượng (Công an – Quân sư – Kiểm lâm) thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tổ chức 568 cuộc giao ban định kỳ; tổ chức 275 hội nghị với hơn 21.000 người tham gia tuyên truyền về bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; tiếp nhận 860 nguồn tin liên quan ANTT, giúp lực lượng chức năng, đấu tranh, xử lý 352 vụ việc. Phối hợp với sở Giáo dục & Đào tạo tiếp tục thực hiện Quy chế số 611/LN-CAT-SGDĐT ngày 04/4/2016 thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BCA-BGDĐT về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Kế hoạch số 2620/KH-CAT-SGD&ĐT ngày 25/12/2015 về xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 – 2020. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002 giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012 – 2017.   

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2017 gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 ngày 14/8/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Ban Dân vận và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chỉ đạo khối Dân vận, Ban Công an các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện tại các xã, phường, thị trấn; phối hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin về tình hình nhân dân liên quan đến lĩnh vực ANTT, đề xuất các biện pháp giải quyết ổn định tình hình ở những địa bàn, lĩnh vực phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai… đặc biệt là ổn định tình hình, dư luận nhân dân liên quan đến bồi thường thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển và việc khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh.

Quán triệt thực hiện Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tường Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công an tỉnh ban hành kế hoạch số 470/KH-CAT-PV28 ngày 20/3/2017 về tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020. Phối hợp Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp về thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tổng kết 6 năm thực hiện chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT (2010 – 2016). Qua 6 năm thực hiện nhìn chung đã đạt được những kết quả nhất định, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đã được kiềm chế, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được củng cố và đẩy mạnh, ý thức quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự có chuyển biến, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng Công an và đặc biệt là tự giác tham gia phòng, chống tội phạm tại địa phương; đến nay trên địa bàn tỉnh có 48 xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, lực lượng Công an làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có 83 đồng chí, trong đó cấp tỉnh (phòng PV28) có 12 đ/c, Công an các huyện, thị xã, thành phố có 71 đ/c (tăng 04 đ/c so với năm 2016). Về trình độ, có 40 đ/c trình độ đại học; 04 đ/c trình độ cao đẳng; 39 đ/c trình độ trung cấp. CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có phẩm chất, năng lực được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên hiện nay biên chế của cấp tỉnh và cấp huyện còn thiếu so với yêu cầu thực tế nhiệm vụ đặt ra cần được bổ sung trong thời gian tới. Toàn tỉnh hiện có 137 Ban Công an xã, thị trấn với 1.668 đ/c Công an xã, trong đó có 137 đ/c Trưởng Công an xã, 224 đ/c Phó Công an xã, 177 đ/c Công an viên thường trực và 1.130 đ/c Công an viên. Lực lượng Ban Bảo vệ dân phố có 22 Ban ở 22 phường, thị trấn với gần 700 thành viên. Có 26 tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường như: Hội đồng ANTT, tổ an ninh nhân dân, tổ hoàn giải, tổ bảo vệ, tổ thanh niên cờ đỏ, tổ xung kích, câu lạc bộ phòng chống tội phạm qua đường dây nóng… Tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thông qua diễn đàn, nhân dân đã đóng góp ý kiến trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2017 có 136 tập thể và 278 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm qua vẫn còn bộ lộ những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được chú trọng; công tác phối hợp thực hiện một số chương trình, kế hoạch liên ngành chưa chặt chẽ, thiếu sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nên hiệu quả mang lại chưa cao; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa đồng đều, một số nơi chưa có chiều sâu; một số mô hình chỉ mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả trong giải quyết tình hình phức tạp xảy ra.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương, nhất là trong các doanh nghiệp chưa xác định đúng vai trò, vị trí tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt; kinh phí và biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn thiếu; chế độ chính sách đãi ngộ đối với lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa thỏa đáng.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo tốt ANQG, giữ vững TTATXH, toàn lực lượng Công an Quảng Bình tập trung tham mưu, thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu Cấp ủy, Chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Trọng tâm là tập trung thực hiện Chỉ thị 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các đơn vị, địa phương.

2. Triển khai Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm, trong đó tập trung tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm mua bán người; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; vận động nhân dân tham gia tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với MTTQ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận và Công an các cấp giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2018.

3. Hướng dẫn xây dựng, củng cố các mô hình tự quản ở cơ sở; phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiếp tục thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2021.

4. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở; đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách, thăm hỏi động viên lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Duy trì thực hiện diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động sâu rộng phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018 gắn với thực hiện các cuộc vận động “CAND thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, phong trào ghi “Sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

Đại tá Trần Minh Thùy              

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình