Phát huy vai trò của Hội phụ nữ Công an Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kỳ hội nhập và phát triển

985
Đánh giá bài viết

Người Việt Nam có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Từ ngàn đời nay, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chức năng của gia đình, họ là cơ sở cho một cuộc sống bền vững, hạnh phúc và để xây dựng, duy trì, giữ lửa cho một gia đình hạnh phúc, phải bắt đầu từ phụ nữ.

Cán bộ Hội phụ nữ Công an Quảng Bình ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Trong điều kiện hiện nay, hội nhập là yêu cầu tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, là xu thế của thời đại. Bên cạnh những đóng góp to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng cũng là điều kiện để giao lưu thúc đẩy sự phát triển đa dạng giữa các nền văn hóa nói chung và văn hóa gia đình nói riêng, tạo nên những biến đổi sâu sắc đối với gia đình trên nhiều phương diện. Quá trình đó tạo ra các điều kiện, cơ hội thuận lợi để các gia đình tiếp cận kiến thức, giá trị tốt đẹp của nhân loại, của các dân tộc và các nền văn hóa khác cũng như kỹ năng tổ chức cuộc sống trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn những thách thức như xung đột giữa việc bảo tồn các giá trị đạo đức, lối sống, thuần phong, mỹ tục tốt đẹp của gia đình, dân tộc với việc tiếp thu những yếu tố mới của xã hội hiện đại.

Trên cơ sở xác định rõ vai trò của người phụ nữ trong gia đình và với trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ, định hướng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, thời gian qua Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư về công tác gia đình và trẻ em giai đoạn 2010 – 2020; Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017; Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020… qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và việc xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hội nhập.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đã chủ động tổ chức cho các Hội phụ nữ cơ sở và toàn thể hội viên ký cam kết thi đua thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; phổ biến cho hội viên các nội dung về truyền thống gia đình Việt Nam, vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái, phòng chống các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con theo lứa tuổi, tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác và cuộc sống của cán bộ, hội viên phụ nữ, kịp thời chia sẻ, động viên hội viên cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Kết quả đạt được hằng năm là 100% gia đình hội viên phụ nữ Công an tỉnh đạt chuẩn Gia đình văn hóa tại nơi cư trú, nhiều cháu là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, đạt nhiều giải thưởng quốc gia, cấp tỉnh, thành phố qua các năm học.

Có thể nói, trong những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của hạnh phúc gia đình trong thời đại mới, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình; hiện tượng ly hôn, “cơm chưa lành, canh chưa ngọt”, những định kiến về giới cũng như yêu cầu đảm bảo về bình đẳng giới trong cuộc sống gia đình vẫn còn xảy ra; việc quản lý, giáo dục con em của CBCS có nơi, có lúc còn thiếu chu toàn…đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống gia đình cũng như tinh thần, tâm lý của CBCS.

Trong thời gian tới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác xây dựng gia đình hạnh phúc có nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn thách thức; tồn tại song song với những mặt tích cực là tác động của những yếu tố văn hóa tiêu cực du nhập từ bên ngoài vào, bên cạnh đó mặt trái nền kinh tế thị trường và những khó khăn của đời sống vật chất, cùng với sự tấn công, lôi kéo, tác động, mua chuộc của các đối tượng hình sự, ma túy,…luôn diễn biến hàng ngày, hàng giờ, tập trung vào lực lượng Công an và thân nhân, gia đình của từng CBCS, nhằm làm giảm sức chiến đấu của lực lượng chuyên chính bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, việc quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là việc làm cần thiết để tạo lập hậu phương vững chắc, giúp cho CBCS Công an yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Phụ nữ Công an tỉnh trong việc tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình – trẻ em trong CAND nhằm đạt được mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác gia đình trong CAND. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho Hội Phụ nữ các cấp tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em cho cán bộ, hội viên phụ nữ như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em…. Mặt khác, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho cả đối tượng nam giới và nữ giới, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội.

Thứ ba là định hướng xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình hay, cách làm tốt trong xây dựng và phát triển gia đình bền vững để giúp cán bộ hội viên có điều kiện tiếp cận hoàn thiện kỹ năng chăm sóc gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình và nuôi dạy con tốt; thường xuyên sơ, tổng kết để phát triển, nhân rộng. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tham quan, chia sẻ học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài lực lượng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Hội trong công tác gia đình.

Thứ tư là quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ, nhất là những cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp chị em chăm lo xây dựng gia đình. Kịp thời biểu dương, khen ngợi, nêu gương điển hình những gia đình tiêu biểu, gia đình có con cái chăm ngoan học giỏi, đạt được thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện.

Gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là góp phần xây dựng xã hội văn minh, đất nước phồn thịnh, phát triển. Trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc thuộc về cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò nòng cốt, to lớn của Hội phụ nữ các cấp. Với những đóng góp quan trọng trong thời gian vừa qua và những mục tiêu, yêu cầu trong chương trình, kế hoạch hành động thời gian tới, tin tưởng rằng Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trung tá, Ths Trương Quốc Cường             

Trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác Quần chúng