Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

243

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trên cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong những năm qua cấp ủy,chỉ huy phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (KTNVII) luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt nhằm thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị .

Bám quan điểm lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu, trong nghiên cứu cải tiến phương tiện khoa học kỹ thuật, nhiều đồng chí luôn nêu cao tinh thần, ý chí tiến công trấn áp tội phạm, không quản ngày đêm thầm lặng đeo bám đối tượng, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công tác phát triển đảng viên đã được Chi bộ đặc biệt quan tâm nhằm tăng cường lực lượng của Đảng, trong đó coi trọng việc xác định động cơ, mục đích vào Đảng và việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thử thách, tạo điều kiện cho đảng viên mới được kết nạp tham gia các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ sau Đại hội Chi bộ phòng KTNVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay Chi bộ đã kết nạp 06 đảng viên. Công tác đoàn thể quần chúng được cấp ủy chi bộ quan tâm; công tác hậu cần – kỹ thuật ngày càng củng cố và nâng cao đáp ứng kịp thời yêu cầu chiến đấu của các đơn vị.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI, XII. Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Chi bộ duy trì hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thẩm quyền, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, đơn vị được xác định rõ hơn. Các đồng chí cấp ủy viên đã có nhiều đổi mới về phong cách, lề lối làm việc; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đổi mới nội dung, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình. Sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đơn vị được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị được phát huy. Đội ngũ cán bộ chỉ huy cốt cán đã có sự chuyển biến rõ nét về tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Chi bộ phòng KTNVII trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Trong lãnh đạo, điều hành đôi lúc, đôi khi còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng định kỳ Chi bộ chưa cao, còn đi sâu vào công tác chuyên môn; công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên chưa thực sự nhạy bén, sâu sát.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho Chi bộ phòng KTNVII thời gian tới là:

1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn chặt với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong lực lượng CAND. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

2. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng cho các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đất nước đang chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động tấn công, móc nối, lôi kéo, mua chuộc của các loại tội phạm và phần tử xấu. Làm tốt việc này cũng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy Chi bộ, phát huy tính sáng tạo cá nhân, tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể. Cấp ủy hoạt động theo đúng quy chế, chương trình làm việc đã đề ra; đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh để phù hợp với diễn biến của tình hình; chú trọng sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm và Quy định của Bộ Công an về 11 điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm nhằm phát hiện, có giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế những sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. Tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của ngành về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; động viên đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

Thượng tá Hoàng Xuân Lâm      

Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II