Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và qua dịch vụ bưu chính công ích

908

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh nói chung, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở cả 03 cấp chính quyền. Đến nay, toàn tỉnh có 149/151 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (02 xã Thượng Trạch và Tân Trạch thuộc huyện Bố Trạch chưa triển khai thực hiện bộ phận một cửa vì xã miền núi đặc biệt khó khăn); 100% đơn vị cấp huyện và sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa.

Với mục tiêu đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết, giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã kịp thời thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh từ cuối năm 2017 nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Hiện có 12 sở, ngành thuộc UBND tỉnh đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công với tổng số 1.018 TTHC.

Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ, trao đổi thông tin và kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh phần lớn đều được thực hiện chủ yếu qua 03 hình thức: Bộ phận một cửa, Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích. Vì thế, tỉnh Quảng Bình đang dần nâng cấp, hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tiến tới kiểm soát hiệu quả quá trình giải quyết TTHC, góp phần số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC tại chỗ, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời cho phép người dân thực hiện gửi nhận dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó có nhiều TTHC có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, đã hoàn thành việc nâng cấp chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia mới về TTHC với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai 1.686 TTHC; đảm bảo trùng khớp dữ liệu TTHC giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đặc biệt, từ tháng 12/2018, UBND tỉnh đã triển khai tích hợp Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm Zalo phục vụ việc tra cứu tình trạng giải quyết TTHC, nhận thông báo kết quả giải quyết TTHC và các tiện ích khác như đánh giá chất lượng dịch vụ công, phản ánh kiến nghị…

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn khó khăn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC. UBND tỉnh đã ban hành 26 Quyết định công bố Danh mục TTHC có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước để làm cơ sở triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, công khai TTHC, chi tiết mức phí, lệ phí cho từng TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức…

Đến nay, quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn; chất lượng dịch vụ bưu chính từng bước được nâng cao, hướng tới phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; thái độ phục vụ của nhân viên bưu điện trong việc chuyển phát kết quả rất tận tình, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đặc biệt, sau khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh đã bố trí 01 bưu cục đặt tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được thuận lợi, đồng thời xây dựng 58 điểm phục vụ bưu chính công cộng thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 40 bưu cục và 18 điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC và công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, đa số người dân còn e ngại về khả năng chi trả cho dịch vụ bưu chính công ích nên số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đang còn ít. Một số TTHC có thành phần hồ sơ gồm nhiều tài liệu, giấy tờ chuyên môn, nội dung hồ sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, do đó việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính gặp nhiều khó khăn khi phải hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Công tác truyền thông chưa thường xuyên, sâu rộng, cách thức truyền thông chưa đa dạng, phong phú, chưa thu hút nên nhiều người dân chưa biết để sử dụng dịch vụ…

Thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và Bưu điện tỉnh tiếp tục đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc áp dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống thông tin dùng chung trong giải quyết công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tập trung triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp nhằm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; cung cấp đầu mối hỗ trợ người dùng và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thuận lợi, thông suốt, hiệu quả.

Mặt khác, Bưu điện Quảng Bình sẽ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích; niêm yết giá cước dịch vụ, quy trình nhận, gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp, điểm giao dịch bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã. Các ngành, địa phương tập trung rà soát, cập nhật danh sách TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường tuyên truyền tiện ích, giá cước dịch vụ, quy trình gửi nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, các ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả trọn gói tại địa chỉ nhà, cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, Bưu điện tỉnh thực hiện đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; niêm yết công khai danh sách nhân viên Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính.

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình